Visa allt om Bolagskraft i Norden AB
Visa allt om Bolagskraft i Norden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 35 550 42 861 27 944 39 783 39 683 35 187 32 822 36 514 32 270 554
Övrig omsättning 239 1 470 769 826 635 100 31 107 402 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 798 311 237 306 423 471 -141 653 383 22
Resultat efter finansnetto 1 798 292 230 276 419 460 -153 651 164 22
Årets resultat 0 -6 174 -32 316 319 -128 512 61 17
Balansräkningar (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 757 1 928 433 0 627 627 627 627 627 0
Omsättningstillgångar 6 759 7 214 7 523 7 973 7 185 6 241 7 052 8 774 7 731 242
Tillgångar 8 516 9 142 7 956 7 973 7 812 6 868 7 680 9 401 8 358 242
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 270 270 275 101 428 112 90 448 104 102
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 247 8 872 7 681 7 872 7 384 6 756 7 590 8 953 8 254 140
Skulder och eget kapital 8 516 9 142 7 956 7 973 7 812 6 868 7 680 9 401 8 358 242
Löner & utdelning (tkr)
2017-08
2016-08
2015-08
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - - - 0 0 30
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 24 830 15 160 21 647 22 188 20 302 19 249 19 997 13 967 379
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 0 - - - -
Sociala kostnader - 8 134 4 626 6 543 6 432 5 821 5 528 5 823 4 029 100
Utdelning till aktieägare 100 0 0 0 295 0 0 300 0 0
Omsättning 35 789 44 331 28 713 40 609 40 318 35 287 32 853 36 621 32 672 554
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 60 76 67 64 0 72 69 83 58 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 593 564 417 622 - 489 476 440 556 554
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 548 547 408 595 - 445 431 396 506 517
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 192 557 304 306 423 471 -141 653 383 22
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -17,06% 53,38% -29,76% 0,25% 12,78% 7,21% -10,11% 13,15% 5 724,91% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,12% 3,40% 2,98% 3,85% 5,54% 6,87% -1,82% 6,96% 2,00% 9,09%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,06% 0,73% 0,85% 0,77% 1,09% 1,34% -0,43% 1,79% 0,52% 3,97%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 94,10% 92,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -4,19% -3,87% -0,57% 0,25% -0,50% -1,46% -1,64% -0,49% -1,62% 18,41%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 3,17% 2,95% 3,46% 1,27% 5,48% 1,63% 1,17% 4,77% 1,24% 42,15%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 81,96% 81,31% 97,94% 101,28% 97,30% 92,38% 92,91% 98,00% 93,66% 172,86%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...