Användarvillkor för webbplatsen www.allabolag.se

 1. Allmänt om villkoren

  1. Dessa användarvillkor (nedan "Användarvillkoren") gäller för kontoinnehavare, i fortsättningen benämnd Kund på webbplatsen www.allabolag.se (”Webbplatsen”) som innehas av UC Affärsinformation AB, org nr 556730-7367 (”Allabolag“).
  2. Genom att besöka www.allabolag.se och/eller använda den information som tillhandahålls på eller via webbplatsen, godkänner Kunden att Användarvillkoren är bindande för Kunden. Allabolag kan när som helst ändra och uppdatera dessa villkor.
  3. De tjänster och produkter som tillhandahålls på www.allabolag.se omfattas av de villkor som anges i de avtal som gäller för respektive tjänst och produkt.
  4. Samtliga rättigheter till Webbplatsen tillhör Allabolag eller sådan tredje man med vilken Allabolag träffat avtal.
 2. Särskilt om lagstiftning

  1. Webbplatsen innehar utgivningsbevis som är utfärdat av Myndigheten för radio och tv. Det innebär att Webbplatsen skyddas av yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469). Som en följd av detta skydd är inte personuppgiftslagen (1998:204) (PuL) tillämplig om Allabolag publicerar personuppgifter på Webbplatsen.
 3. Ansvarsbegränsning

  1. Information som tillhandahålls på Webbplatsen har sammanställts från externa och offentliga källor. Allabolag garanterar inte att informationen är fullständig, riktig eller uppdaterad. Informationen kan komma att ändras eller tas bort utan att det särskilt meddelas. Allabolag garanterar inte att Webbplatsen eller de tjänster och produkter som tillhandahålls via Webbplatsen fungerar utan avbrott eller störningar.
  2. Användning av informationen och tjänsterna på www.allabolag.se sker på användarens egen risk. Allabolag ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som grundar sig på användandet av eller beslut som fattas med stöd av de tjänster och/eller produkter som tillhandahålls via Webbplatsen.
 4. Personuppgifter och sekretess

  1. 1. Genom att skapa ett konto och bli medlem, i fortsättningen benämnd Kunden, godkänner Kunden att denne har tagit del av och accepterat aktuella användarvillkor och därmed berättigas Kunden att beställa Kreditupplysningar och övriga produkter och tjänster på www.allabolag.se. Dessa villkor anges för användandet av de tjänster och produkter som finns tillgängliga under domännamnet allabolag.se, i fortsättningen kallad ”webbplatsen”. Webbplatsen betyder alla webbplatsens delar och innehåll som är tillgängliga bland olika webbadresser under URL:en www.allabolag.se. Det åligger Kunden att löpande gå in och läsa dessa villkor för att se om eventuella ändringar skett.
  2. Genom att Kund registrerar konto eller beställer produkter och tjänster på www.allabolag.se godkänner Kund att allabolag och/eller dess samarbetspartners/underleverantörer inhämtar, använder, sparar och kan lämna kunds personuppgifter till tredje part i den mån detta behövs för att möjliggöra leverans av tjänst eller produkt. Personuppgiftsansvarig är allabolag.se och/eller dess samarbetspartners eller underleverantörer. Kund har rätt att begära att personuppgifter tas bort eller ändras om de visar sig vara felaktiga eller ofullständiga. För de fall Information innehåller personuppgifter garanterar Kund att nödvändiga tillstånd för användning inhämtats från berörda personer. Kund skall hålla allabolag.se skadelös för det fall allabolag.se erhåller krav från tredje man med anledning av personuppgifter i Information.
  3. Allabolag äger rätt att skicka/tillhandahålla/erbjuda information, undersökningar och kommersiella budskap till Kund och medlem via t ex e-post, SMS, MMS, telefoni (inkl mobil) och andra elektroniska kommunikationssätt. Kunden har rätt att tacka nej till marknadsföring från externa parter eller från Allabolag genom att avbeställa detta på utskicket. Vid marknadsundersökningar har Allabolag rättighet att sälja dessa resultat statistiskt nedbrutet. Det statistiska materialet är inte knutet till enskilda personer och kan inte härledas till e-postadresser, adresser eller annat. Allabolag äger även rätt att överlåta person- och användaruppgifter gällande medlemmar/kunder till tredje man både inom och utanför EU/EES i syfte att dessa, direkt eller via UC Affärsinformation AB skall kunna tillhandahålla reklam, erbjudanden, undersökningar etc.
  4. Allabolag använder så kallade cookies på sin webbplats vilket Kunden godkänner. En cookie innehåller ingen personinformation utan hjälper Allabolag att statistiskt registrera antalet besök på webbplatsen samt att hålla reda på vilka annonser som visats för en speciell webbläsare. I vissa fall använder Allabolag cookies för att komma ihåg sina användares inställning så att de själva slipper ställa in dessa vid varje besök. Om Kunden inte vill tillåta lagring av cookies på sin dator kan Kunden stänga av funktionen i sin webbläsare. Väljer Kunden att inte tillåta cookies kan funktionaliteten begränsas på vissa delar av tjänsten och produkterna på www.allabolag.se.
 5. Kreditupplysning allmänt

  1. Med kreditupplysning avses uppgift, omdöme eller råd som lämnas till ledning för bedömning av annans kreditvärdighet eller vederhäftighet i övrigt i ekonomiskt hänseende. Kreditupplysningar indelas i Företagsupplysning och Personupplysning. UC Affärsinformation AB är återförsäljare av Företagsupplysningar som är en kreditupplysning avseende aktiebolag. Personupplysning är en kreditupplysning avseende privatpersoner och enskilda näringsidkare, enskilda firma, handelsbolag eller kommanditbolag och avser fysiska personer och omfattas av särskilda skyddsregler.
  2. Genom att Kunden godkänner att hen tagit del av och accepterar nedan intagna villkor berättigas Kunden att på www.allabolag.se beställa kreditupplysning. Vi uppmanar Kunden att löpande gå in och läsa dessa villkor för att se om eventuella ändringar skett. Om ändringar är av sådan karaktär att användandet av www.allabolag.se förändras på ett betydande sätt kommer detta att meddelas till Kunden.
  3. På www.allabolag.se erbjuder vi för närvarande enbart UC AB´s Företagsupplysningar på aktiebolag. Vi sänder därför ej ut omfrågade kopia till omfrågat bolag.
  4. Inhämtad kreditupplysning får ej utan skriftligt samtycke från Allabolag utlämnas till annan. Vad nu sagts gäller ej om kunden bedriver uppdragsverksamhet i vilken ingår att företräda uppdragsgivare, t.ex. då revisions- eller advokatbyrå beställer kreditupplysning för klients räkning. Vid dylik beställning skall alltid klientens namn och adress anges. Om kunden enligt vad nu sagts äger rätt att utlämna inhämtad kreditupplysning till klient åligger det kunden att underrätta denne om att kreditupplysningen inhämtats från allabolag.se. Kostnaden för tillhandahållandet av kreditupplysningskopia debiteras Kunden enligt Allabolags vid var tid gällande prislista
  5. Upplysningsverksamhet av det slag som Kunden genom detta avtal berättigas utnyttja är reglerad i kreditupplysningslagen (SFS 1973:1173). Närmare föreskrifter för tillämpning av kreditupplysningslagen meddelas av Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Även PuL (Personuppgiftslagen), YGL (Yttrandefrihetsgrundlagen), TF (Tryckfrihetsförordningen) kan vara tillämplig. Allabolag.se följer tillämpliga lagar, branschöverenskommelser och förordningar. Det åligger Kunden att hålla sig informerad om ovan nämnda lagar och föreskrifter, samt andra lagar och föreskrifter som kan ha betydelse för användandet av våra tjänster.
 6. Koder och lösenord

  1. Varje anmäld kontoinnehavare får en användaridentitet och ett unikt konfidentiellt och personligt lösenord för inloggning. Kunden är ansvarig för att användarnas lösenord och användaridentiteter inte överlåts, upplåts, eller på annat sätt sprids till annan. Obehörigt användande och missbruk härav kan leda till att Kundens tillgång till tjänsten stängs ner. Föreligger risk för spridning eller att kod eller lösenord har kommit i orätta händer eller förlorats är Kunden skyldig att omgående byta ut sitt lösenord själv, detta görs under Mitt konto vilken blir tillgänglig efter att inloggning har gjorts.
  2. Kunden svarar för att erhållna koder köpta med SMS- eller kortbetalning ej sprids eller är tillgängliga för obehöriga personer. Föreligger risk för spridning eller att kod har kommit i orätta händer eller förlorats ska Kunden omedelbart meddela kontakt@allabolag.se